Nastola

Asiakirjat, dokumentit

Sivistyslautakunta (19.2.2009)

Sivistyslautakunta

19.02.2009

Lausunto kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta

62/07/070/2009
SIVLA § 19

Hämeen TE -keskus on lähestynyt kuntaa kirjeellä, jossa todetaan TE -keskusten saaneen ministeriöltä toimeksiannon neuvotella kuntien kanssa kiintiöpakolaisten kuntapaikoista ja/tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten perustamisesta. Ministeriö toteaa kirjeessä kuntapaikkatilanteen olevan hälyttävän, koska paikkoja ei ole tarpeeksi ja vastaanottokeskukset ovat ylitäynnä. Kirjeessä muistutetaan Suomen olevan sitoutunut vastaanottamaan kiintiöpakolaisia. Tällä hetkellä vastaanottokeskuksissa kuntapaikkaa odottaa lähes 250 pakolaista. TE -keskus pyytää kuntien vastauksia 20.3.2009 mennessä.

Kirjeessä todetaan myös, että sisäministeriö on valmistelemassa TE-keskuksille vuoden 2009 kuntapaikkojen tulostavoitetta koskevaa kirjettä. Valtakunnallisesti kuntapaikkojen tulostavoitetta tullaan nostamaan 2 200 kuntapaikkaan. Turvapaikanhakijoiden määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2007 vuoteen 2008. Sisäministeriö on asettanut Hämeen TE -keskusalueen tavoitteeksi vähintään 90 paikkaa vuonna 2009.

Valtio korvaa pakolaisista aiheutuvat toimeentulotukimenot ja tulkkauskulut täysimääräisesti. Lisäksi kunta saa jokaisesta pakolaisesta 3 vuodelta ns. laskennallista korvausta, jonka tasoa sisäministeriö parhaillaan esittää korotettavaksi.

Julkisuudessa on esitetty näkemyksiä, että 3 vuoden aika on aivan liian lyhyt uuteen elinympäristöön ja yhteiskuntaan kotoutumiseen (ottaen huomioon mm. suomen kielen riittävä hallinta arkielämän kannalta ja työllistyminen) ja lisäksi, että laskennallinen korvaus on liian alhainen; korvaus ei kata kunnille syntyviä kustannuksia. Sisäministeriö asetti toukokuussa 2008 selvitysmies Pentti Arajärven laatimaan maahanmuuttoa koskevia kehittämisehdotuksia (työllistymisen esteet ja kannustinloukut). Arajärvi on luovuttanut raporttinsa viime kuussa. Myös siinä todetaan maahanmuuttoon kohdistettujen resurssien olevan aivan liian vähäiset, jotta kotouttamisesta saataisiin aikaan nopea ja katkeamaton kokonaisprosessi. Sisäministeriö onkin aloittamassa kotouttamislainsäädännön uudistamista kevään 2009 aikana.

Lisäksi maahanmuuttajien nopean ja katkeamattoman kotoutumisen kannalta on tärkeää, että heidän on mahdollista muodostaa keskinäistä yhteisyyttä tukevia verkostoja. Sijoittuminen lähelle arjessa tarvittavia palveluja, mm. kauppoja ja virastoja, on myös tärkeää. Kunnanjohtaja on pyytänyt sivistys- ja perusturvalautakunnilta lausuntoa asiaan. Lausuntoa varten on myös kuultu sosiaali- ja terveysyhtymän sosiaalijohtajaa.

Ehdotus:
(sivistystoimenjohtaja)
Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen vaikuttaa suorasti palvelusektorimme kyky järjestää peruspalvelut, lähinnä päivähoito ja perusopetus. Näiden merkitys kotoutumisessa on olennaisen tärkeä.

Kunnan kotouttamissuunnitelmassa on luonnosteltu palveluiden järjestäminen. Niiden toteuttaminen edellyttää välittömiä lisäresursseja. Nykyiselläänkin on palveluiden järjestäminen erittäin haasteellista varsinkin päivähoidon osalta sekä kouluissa erityisen tuen järjestämisen osalta. Päivähoitoikäiset ja perusopetusikäiset tulisi vähintäänkin sijoittaa määrättyihin yksiköihin, jolloin palvelujen järjestäminen voisi siltä osin helpottua.

Nastolan koulujen ja päivähoidon yksiköiden läheisyydessä ei liene myöskään sellaisia tyhjillään olevia kiinteistöjä, joita voitaisiin käyttää turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustiloina.

Ongelmana sivistyspalveluiden järjestämisen osalta on lisäksi se, että liikenneyhteydet etäämpää/haja-asutusalueelta kuntakeskukseen ovat heikot.

Johtuen em. maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön alkavasta uudistamistyöstä, kunnille maksettavien laskennallisten korvausten alhaisuudesta sekä kunnan niukoista mahdollisuuksista varmistaa, että kotouttaminen tapahtuisi kokonaisvaltaisesti ja katkeamattomana prosessina, Nastolan koulupalveluiden ja päivähoitopalveluiden mahdollisuudet vastaanottaa kiintiöpakolaisia tai turvapaikanhakijoita ovat erittäin heikot.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License