Hämeenkoski

Asiakirjat, dokumentit

Hämeenkosken kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 2.3.2009 (pdf)

KIINTIÖPAKOLAISTEN / TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTAMINEN
Kh § 68

Hämeen TE-keskus on lähettänyt kunnille kirjeen sisäasiainministeriön toimek-
siannon pohjalta neuvottelujen käynnistämiseksi kiintiöpakolaisten kuntapaikois-
ta ja / tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten perustamisesta. Kunta-
paikkatilanne on hälyttävä, koska paikkoja ei riitä kiintiöpakolaisille, jotka Suomi
on sopimusten mukaan sitoutunut ottamaan.

Kiintiöpakolaiset sijoitetaan Suomessa normaalisti suoraan kuntiin, joissa heidän
kotouttamisprosessinsa pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Nyt kunta-
paikkojen puuttuessa kiintiöpakolaisia on jouduttu väliaikaisesti sijoittamaan vas-
taanottokeskuksiin, jotka on tarkoitettu vain turvapaikanhakijoille. Keskukset
ovatkin tämän vuoksi ruuhkautuneet entisestään.

Sisäasiainministeriö on asettanut Hämeen TE-keskusalueen tavoitteeksi vähin-
tään 90 kuntapaikkaa vuonna 2009. Tämän vuoksi TE-keskus esittää, että Päi-
jät-Hämeessä muutkin kunnat kuin Lahti voisivat ottaa vastaan kiintiöpakolaisia.
Valtio korvaa pakolaisista aiheutuvat toimeentulotukimenot ja tulkkauskulut täy-
simääräisesti. Lisäksi kunta saa jokaisesta pakolaisesta 3 vuodelta ns. lasken-
nallista korvausta, jonka tasoa sisäasiainministeriössä esitetään korotettavaksi.
Hämeenkosken kunnan mahdollisuudet kiintiöpakolaisten / turvapaikanhakijoi-
den vastaanottamiseen ovat heikot, sillä hallinnon hajanaisuus ja vähäiset henki-
löresurssit kunnassa sekä sijoituspaikkojen puute ovat esteenä sijoituksen ja ko-
touttamisen onnistumiselle.

TE-keskus pyytää vastausta 31.3.2009 mennessä.

Valmistelija: kunnansihteeri

Päätösehdotus (kj):
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan TE-keskuksen tiedusteluun, ettei Hämeen-
kosken kunnalla ole mahdollisuuksia vastaanottaa kiintiöpakolaisia / turvapai-
kanhakijoita eikä käynnistää vastaanottokeskustoimintaa

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License